FlagofNepalMy Kids

 

हामी सबै नेपालीको चाहना शान्त सुध्रिढ र समुन्नत नेपाल-Peaceful prosperous and developed Nepal.

Education and cultural rights in Nepal

Article 17 of Constitution of Nepal provides right of education and culture.


(17) Education and cultural rights

  1. Each community shall have the right to receive basic education in their mother tongue as provided for in the law.
  2. Every citizen shall have the right to receive free education from the State up to secondary level as provided for in the law
  3. Each community residing in Nepal has the right to preserve and promote its language, script, culture, cultural civilization and heritage.

नेपालमा शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हक

नेपाली संबिधानको धारा १७ ले प्रत्येक नेपालीमा बसोबास गर्ने प्रत्येकलाई शिक्षा तथा शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हक प्रदान गरेको छ ।

(१७) शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हक:

(१) प्रत्यक समुदायलाई कानूनमा ब्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो मातृ भाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
(3)नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समूहलाई आफ्नो भाषा, लिपि, सस्क्रिती सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने हक हुनेछ ।


Rights of every child in Nepal

Article 22 of Interim Constitution of Nepal, 2063 (2007) provides and protects the rights of a child in Nepal.

The Article 22 reads as:

  1. Every child shall have the right to his or her identity and name.
  2. Every child shall have the right to nurture, basic health and social security.
  3. Every child shall have right against physical, mental or any other form of exploitation. Such exploitative act shall be punishable by laws;and any child so treated shall be given such compensation as may be determined by law.
  4. The helpless, orphan, mentally retarded, conflict victim, displaced, vulnerable and street children shall have the right to get special facilities from the State for their well-ascertained future.
  5. No minor shall be employed to work in any factory, mine or engaged in any similar other hazardous work or used in army, police or conflict.

नेपालमा भएका बालबालिका को हक र अधिकार

नेपालको अन्तरिम संबिधानको धारा २२ द्वारा प्रदत्त हक

१. प्रत्यक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान तथा नामको हक हुनेछ ।
२. प्रत्यक बालबालिकालाई पालनपोषण, आधार्भुत स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ।
३. प्रत्यक बालबालिकालाई शारीरिक मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको शोषण बिरुद्धको हक हुनेछ। त्यस्तो शोषण जन्य कार्य कानुनद्वारा दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो ब्यवहार गरिएको ब्यक्तिलाई कानुनले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षतिपुर्ति दिईनेछ ।
४. असहाय, अनाथ, सुस्त मनस्थिती, द्वन्दपिडित, बिस्थापित, एवं जोखिममा परेका सडक बालबालिकालाई सुनिश्चित भविस्यको लागि राज्यबाट बिशेष सुबिधा पाउने हक हुनेछ ।
५. कुनै पनि नाबालकलाई कुनै कलकारखाना, खानी वा अन्य यस्तै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा सेना, प्रहरी वा द्वन्दमा प्रयोग गर्न पाइने छैन।